به کشتیرانی راه آبی خوش آمدید.

سازمانهای وابسته به حمل و نقل بین المللی

سازمانهای وابسته به حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی کالا امروزه نقش موثر و چشمگیری در تامین نیازهای کشورهای مختلف دارد که این خود موجب پیشرفت چرخه اقتصادی کشورها و عرضه تولید مازاد یک کشور به کشورهای دیگر و در نتیجه گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی می شود. در این بین برخی از کارشناسان اقتصادی، توسعه صنعت حمل و نقل را به رشد تولید وابسته می دانند و برخی دیگر رشد تولید را وابسته به پیشرفت و رشد صنعت حمل و نقل کشور می دانند.با این حال رشد و توسعه هر کدام، موجب پیشرفت اقتصادی کشور می شود.
سازمانها و ارگانهای وابسته به صنعت حمل و نقل بین المللی در داخل کشور به شرح زیر هستند:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سازمانها و ارگانهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی در داخل کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور 

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی هماهنگی ترابری
شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور .
کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت .
وزارت امور خارجه .
انجمنهای مختلف صنفی .
کلیه سفارتخانه های دنیا
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سازمانها و ارگانهای وابسته به صنعت حمل و نقل بین المللی در داخل کشور درکلیه زمینه های حمل و نقل اعم از (حمل و نقل زمینی حمل و نقل هوائیحمل و نقل دریائیحمل و نقل ریلی) به پیوست تقدیم می گردد.
لازم به ذکر است که تعداد این سازمانها و ارگانها در خارج از کشور بالغ بر 50 سازمان میباشد که مهمترین آنها به شرح زیراست:
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
سازمان تجارت جهانی (GATT)
سازمان هواشناسی جهانی (WMO)
سازمان جهانگردی جهانی (WTO)
سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)
فدراسیون بین المللی شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر (FIATA)
اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU)
فدراسیون بین المللی اتومبیل (IAF)
فدراسیون بین المللی راهها (IRF)
اتحادیه بین المللی کنگره های راه آهن (IRCA)
سازمان بین الدول برای حمل و نقل بین المللی راه آهن (OTIF)
کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن (IRTC)
اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC)
سازمان همکاریهای راه آهن ها (OSSHD)
سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)
اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها (IAPH)
اتحادیه کشتیرانی کشورهای اسلامی (ISA)
شرکت هواپیمایی اکو
کشتیرانی اکو
کمیته آ سه ان
فدراسیون بین المللی کشتیرانی (ISF)
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)
انجمن بین المللی حمل و نقل.